Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

A) Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet valmistelee Digia Oyj:n nimitysvaliokunta. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja muut edut valmistelee Digia Oyj:n palkitsemisvaliokunta. Palkitsemisvaliokunta valmistelee myös muun johdon palkat, palkkiot ja muut edut yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Valmistelussa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja markkinaselvityksiä. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista eduista. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä muulle johdolle maksettavasta palkasta, palkkioista sekä muista eduista.

Digian vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta muun muassa yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen liittyen hallituksen tarkemmin määrittämin ehdoin. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2016 saakka. Digian hallitus ei ole käyttänyt saamaansa valtuutusta.

Yhtiöllä on Evli Alexander Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkiojärjestelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti.

B) Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokouksilta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.


Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta sekä toimitusjohtajalle vahvistettujen osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti mahdollisesti maksettavista osakepalkkioista. Toimitusjohtajan säännöllinen kuukausipalkka luontaisetuineen on yhteensä 282 045 euroa vuodessa.

Säännöllisen kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus bonuspalkkioon Kotimaa- ja Qt-segmenteille vahvistettujen bonusmallien mukaisesti.

Kotimaan bonusmallin perusteella toimitusjohtajalle maksetaan vuositasolla 1,5 kuukauden peruspalkkaa vastaava bonuspalkkio hallituksen asettamiin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottujen vuositavoitteiden täyttyessä. Palkkiosta 70 prosenttia on sidottu liikevaihtotavoitteisiin ja 30 prosenttia liikevoittotavoitteisiin. Tavoitteiden ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että vuositasolla yhteensä 4,5 kuukauden peruspalkkaa vastaava maksimibonuspalkkio maksetaan, mikäli asetettu liikevaihtotavoite ylittyy vähintään 8,2 prosentilla ja liikevoittotavoite vähintään 19,3 prosentilla. Molempia palkkiomittareita arvioidaan puolivuosittain itsenäisesti, toisistaan riippumatta, kuitenkin siten, että mikäli liikevoitto jää alle 70,2 prosenttiin asetetusta tavoitteesta, bonuspalkkiota ei makseta lainkaan, liikevaihdosta riippumatta. Toimitusjohtaja Varelius on kotimaan bonusmallin piirissä siihen asti kun hän toimii Digian toimitusjohtajana ennen siirtymistään Digian suunnitellun jakaantumisen täytäntöönpanon yhteydessä jakaantumisessa syntyvän Qt-yhtiön toimitusjohtajaksi.

Qt-liiketoiminnan bonusmallissa toimitusjohtajalle maksettavan bonuspalkkion ansaintakriteerinä on Qt:n liikevaihdon kasvu. Asetetun liikevaihtotavoitteen täyttyessä toimitusjohtajalle maksetaan vuositasolla bonuksena 40 prosenttia hänen vuositason peruspalkastaan. Tavoitteen ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että jokaisesta liikevaihtotavoitteen ylittävästä eurosta puolet käytetään toimitusjohtajan ja muun Qt-liiketoimintaan kuuluvan henkilöstön bonuspalkkioihin sosiaalikuluineen. Toimitusjohtajan Qt-bonusmallin mukainen maksimipalkkio on 120 prosenttia hänen peruspalkastaan vuodessa. Bonuspalkkioita ei makseta lainkaan, mikäli Qt-liiketoiminnan liikevoitto jää yli miljoona euroa asetetusta liikevoittobudjetista. Bonuspalkkiokriteerien toteutumista arvioidaan ja mahdolliset palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Siihen asti kun toimitusjohtaja Juha Varelius on myös Kotimaa-segmentin bonusmallin piirissä, hänelle maksetaan 50 prosenttia edellä mainituista Qt-bonusmallin mukaisista palkkioista.

Hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla vahvistanut yhtiön ylintä johtoa koskevat osakepalkkiojärjestelmät kokouksessaan 12.3.2015. Tehdyn päätöksen mukaan yhtiön kotimaan liiketoiminnalle on oma järjestelmänsä ja Qt-liiketoiminnalle omansa.

Kotimaan liiketoiminnan tilikauden 2015 tulosten perusteella toimitusjohtajalle tullaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen keväällä 2016 maksamaan 41 333 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Voimassa olevan kotimaan osakepalkkiojärjestelmän tavoitteita vuodelle 2016 ei ole määritelty, vaan Digiassa on meneillään kokonaan uuden osakepalkkiojärjestelmän valmistelu.


Voimassa olevan Qt-osakepalkkiojärjestelmän mukaan toimitusjohtaja Vareliuksella on oikeus 36 000 osakkeen arvoa vastaavaan minimipalkkioon, mikäli Digian osakekurssi keväällä 2018 on 4,5 euroa. Palkkion määrä kasvaa lineaarisesti osakekurssin noustessa siten, että 180 000 osakkeen arvoa vastaava maksimipalkkio maksetaan Digian osakekurssin saavuttaessa 8,5 euron rajan. Sanottu Qt-osakepalkkiojärjestelmä päättyy ehtojensa mukaan Digian suunnitellun jakaantumisen tullessa voimaan. Samassa yhteydessä päättyy ennenaikaisesti myös järjestelmän mukainen palkkioiden määräytymiskausi ja toimitusjohtaja Vareliuksen palkkio-oikeutta arvioidaan tällöin jakaantumisen voimaantuloa edeltävän kahden viikon osakevaihdolla painotetun Digian osakkeen keskikurssin perusteella. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana kuukauden kuluessa jakaantumisen voimaantulosta. Jakaantumisen toteutuessa sanotuin tavoin päättyvä osakepalkkio-ohjelma on tarkoitus korvata uudella Qt-avainhenkilöiden pitkän tähtäimen osakepohjaisella kannustinjärjestelmällä, jonka valmistelu on aloitettu.

Liittyen Juha Vareliuksen siirtymiseen suunnitellussa jakaantumisessa syntyvän uuden Qt-yhtiön toimitusjohtajaksi hänen kanssaan on edellä sanotun lisäksi sovittu henkilökohtaisesta osakepalkkiokannustimesta, joka laukeaa maksettavaksi, mikäli uuden Qt-yhtiön osakekurssi kolmen vuoden päästä jakaantumisen voimaantulosta saavuttaa vähintään 4,5 euron rajan, jolloin toimitusjohtaja Vareliuksella on oikeus 18 000 Qt-osakkeen arvoa vastaavaan minimipalkkioon. Palkkion määrä kasvaa lineaarisesti osakekurssin noustessa siten, että 90 000 osakkeen maksimipalkkio maksetaan Qt:n osakekurssin saavuttaessa 8,5 euron rajan. Osakekurssin ylittäessä tarkasteluajankohtana 8,5 euron maksimiarvon, palkkiona maksetaan kuitenkin enintään 765 000 euroa. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin.

Toimitusjohtajalle edellä sanotun mukaisesti maksettaviin osakepalkkioihin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan kahdentoista (12) kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Muun johdon palkitseminen

Yhtiön ylimpään johtoon luetaan kuuluvaksi toimitusjohtajan lisäksi yhdessä toimitusjohtajan kanssa konsernin johtoryhmän muodostava yhtiön talousjohtaja sekä Kotimaa-segmentin vetäjä. Tilikaudella 2015 Yhtiön molempien segmenttien vetäjänä on toiminut toimitusjohtaja Juha Varelius, joka jatkaa Qt-segmentin vetäjänä myös vuonna 2016. Kotimaa-segmentin vetäjänä on vuoden 2016 tammikuussa aloittanut Timo Levoranta, jonka on sovittu siirtyvän Digian toimitusjohtajaksi Digian suunnitellun jakaantumisen tullessa voimaan. Vuodelta 2015 annetuissa tiedoissa ylimpään johtoon kuuluvaksi on luettu Kotimaa-segmentin vetäjän sijainen.

Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta. Talousjohtajan ja Kotimaa-segmentin vetäjän vuosipalkat luontaisetuineen (ilman mahdollisia bonus- ja osakepalkkioita) ovat vuonna 2016 yhteensä 387 566 euroa.


Yhtiön talousjohtajan bonuspalkkion ansaintakriteerit ja ehdot ovat yhtäläiset toimitusjohtajan kanssa. Talousjohtaja on Qt-bonusmallin piirissä kuitenkin ainoastaan Digian suunnitellun jakaantumisen täytäntöönpanoon asti. Sen jälkeen talousjohtajaan sovelletaan ainoastaan kotimaan bonusmallia maksimipalkkion ollessa vuositasolla 6 kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä. Kotimaa-segmentin vetäjän bonuspalkkio on sidottu Kotimaa-segmentin tavoitteiden täyttymiseen vastaavin ehdoin kuin toimitusjohtajalla maksimipalkkion ollessa vuositasolla 9 kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä. Palkkio pysyy samana Timo Levorannan siirtyessä Digian toimitusjohtajaksi.

Lisäksi johtajat ovat mukana yhtiön ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmissä. Vuoden 2015 Kotimaa-segmentin tulosten perusteella talousjohtajalle ja Kotimaa-segmentin vetäjän sijaiselle maksetaan yhteensä 12 105 Digian osakkeen arvoa vastaava palkkio vastaavasti kuin yhtiön toimitusjohtajalle.

Lisäksi Qt-liiketoimintaa koskevan osakepalkkiojärjestelmän perusteella yhtiön talousjohtajalle maksetaan suunnitellun jakaantumisen voimaantulon yhteydessä enintään 15 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio samoin edellytyksin ja ehdoin kuin yhtiön toimitusjohtajalle.

Kaikkien johtajien eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.

C) Palkitsemisraportti

Hallituksen palkitseminen

Tilikaudella 2015 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita Digian hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

Nimi Rahapalkkio/EUR Osakepalkkio/EUR  Yhteensä/EUR
Päivi Hokkanen 39 500

-

39 500
Robert Ingman 55 000 - 55 000
Kari Karvinen* 9 250 - 9 250
Pertti Kyttälä 77 500 - 77 500
Seppo Ruotsalainen 38 500 - 38 500
Leena Saarinen 40 500 - 40 500
Tommi Uhari 40 000 - 40 000
Kai Öistämö** 28 250 - 28 250
Yhteensä 328 500 - 328 500
* Hallituksen jäsen 12.3.2015 saakka
** Hallituksen jäsen 12.3.2015 alkaen   
 

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tilikaudella 2015 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Nimi

Palkka (sis.

luontaisedut)/EUR

Palkkiot/EUR

Osakepalkkion osuus

palkkioista/EUR

 Yhteensä/EUR

Juha Varelius 281 725

240 001

177 204 521 726
 

Muun johdon palkitseminen

Tilikaudella 2015 muulle johdolle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Nimi

Palkka (sis. luontaisedut)/EUR

Palkkiot/EUR

Osakepalkkion osuus

palkkioista/EUR

 Yhteensä/EUR

Muu johto (2 hlöä) 276 298

127 803

56 960 404 101
 

Tilikauden 2015 aikana maksetut osakepalkkiot

Tilikauden 2015 aikana toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksetut osakepalkkiot on maksettu osakepalkkioiden hallinnointia koskevan sopimuksen mukaisesti Evli Alexander Management Oy:n toimesta sen hallinnoimilla yhtiön osakkeilla, joiden hankinnan yhtiö on rahoittanut käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.