Hallitus

Hallitus

Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Digian hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään viisi (5), mutta enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden (2) mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Niiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että kokonaisuutena hallituksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

 • yhtiön toimiala,
 • yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen,
 • pörssiyhtiön toiminnan erityisluonne,
 • laskentatoimi,
 • riskienhallinta,
 • yrityskaupat ja
 • hallitustyöskentely.

Hallituksen jäseninä tulee olla molempia sukupuolia. Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet ovat toteutuneet hyvin Digian tilikauden 2015 hallituksessa.

Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Digian hallitus vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia yleisohjeita:

 • hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin linjanvetoihin;
 • hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset; ja
 • hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla, joka palvelee yhtiön etuja.

Lisäksi hallituksen työjärjestys:

 • määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon;
 • ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia;
 • ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä;
 • määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiainjohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja); ja
 • määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

Hallitus piti tilikauden 2015 aikana yhteensä 17 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli keskimäärin 92 prosenttia.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Kokoonpano

Digia Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden 2015 aikana:

Pertti Kyttälä, s. 1950, KTK

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen. Toimitusjohtaja Peranit Oy:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Oy Radiolinja Ab:ssä (1999–2003), tietohallintojohtajana Helsingin Puhelin Oy:ssä (1997–1999), toimitusjohtajana Oy Samlink Ab:ssä (1994–1997) ja toimitus- ja varatoimitusjohtajana Sp-palvelu Oy:ssä (1991–1994). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Robert Ingman, s. 1961, DI, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2012. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Ingman Group Oy Ab:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Arla Ingman Oy Ab:ssä (2007–2011) ja toimitusjohtajana Ingman Foods Oy Ab:ssä (1997–2006). Etteplan Oyj:n ja Halti Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Arla Oy Ab:n, Evli Pankki Oyj:n ja M-Brain Oy:n hallituksen jäsen.

Päivi Hokkanen, s. 1959, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. A-Katsastus Groupin tietohallintojohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 1.9.2012 alkaen. Toiminut aiemmin tietohallintojohtajana Sanoma Oyj:ssä (2009–2012) sekä Stockmann Oyj:ssä (2002–2009), johtajana SysOpen Oyj:ssä (1998–2002) ja eri tehtävissä Cap Gemini Oy:ssä (1995–1998) ja Kansallisrahoitus Oy:ssä (1984–1995). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen (2010–2011).


Seppo Ruotsalainen, s. 1954, TkL

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Hallitusammattilainen, toimii nykyisin hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, sijoittajana ja strategisena neuvonantajana useissa teknologia- ja ohjelmistoyrityksissä. Toiminut aiemmin Tekla Oyj:n toimitusjohtajana (1998– 2003), varatoimitusjohtajana F-Secure Oyj:ssä (2008–2009) ja Oy LM Ericsson Ab:ssä (1994–1998) ja myyntijohtajana Hewlett Packardilla (1982–1993) sekä hallituksen puheenjohtajana Commit Oy:ssä, AniLinker Oy:ssä, Fountain Park Oy:ssä ja Tietotekniikan liitossa (2004–2006). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) – Suomen Yksityissijoittajat ry:n jäsen, Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n hallituksen puheenjohtaja, Biisafe Oy:n, Profict Partners Oy:n ja Viabile Oy:n hallituksen jäsen.

Leena Saarinen, s. 1960, ETM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Hallitusammattilainen, toimii nykyisin hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä useissa yhtiöissä, mm. Helsingin Palvelut Oy:ssä, Arla Oy:ssä, Arcus-Gruppen AS:ssä sekä Etteplan Oyj:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Suomen Lähikauppa Oy:ssä (2007–2010), pääjohtajana Altia Corporation Oy:ssä (2005–2007) ja eri tehtävissä Unileverillä (1990–2005). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Työeläkeyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen (2008–2012), Luottokunta Oy:n hallintoneuvoston jäsen (2008–2011) sekä hallituksen jäsen Outokumpu Oyj:ssä (2003-2011) ja Atria Oyj:ssä (2006–2007).

Tommi Uhari, s. 1971, DI

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen. Toimii nykyisin hallituksen jäsenenä ja strategisena neuvonantajana useissa yhtiöissä. Perustaja ja toimitusjohtaja Uros Oy:ssä (2011–2015). Toiminut aiemmin ST Microelectronicsin johtokunnassa (2006–2010), ST:n langattoman alan yhteisyritysten (ST-NXP Wireless, ST-Ericsson) johtotehtävissä (2008–2010), ST:n Wireless-yksikön johdossa (2006–2008) sekä Nokian Wireless ja SW platforms -yksiköiden johtajana (1999–2006).

Kai Öistämö, s.1964, TkT, DI

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2015. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsen. Hallitusammattilainen, toimii nykyisin Fastems Oy:n, Helvar Oy:n sekä Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajana sekä InterDigitalin ja Sanoma Oyj:n hallitusten jäsenenä. Toiminut aiemmin Nokian kehitysjohtajana vuoden 2014 syksyyn saakka ja Nokian johtokunnan jäsenenä vuosina 2006–2014. Väitellyt tekniikan tohtoriksi signaalinkäsittelyssä Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 1992.

Lisäksi Digian hallitukseen kuului vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Kari Karvinen, s. 1959, FM.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Päivi Hokkanen, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen, Tommi Uhari ja Kai Öistämö. Lisäksi Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä.


Hallituksen valiokunnat

Digian hallituksella oli tilikaudella 2015 kolme (3) valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus vahvisti valiokuntien työjärjestykset vuodelle 2015 kokouksessaan 26.3.2015.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2015 Päivi Hokkanen (puheenjohtaja), Robert Ingman, Leena Saarinen ja Kai Öistämö. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2015 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2015 Robert Ingman (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä ja Tommi Uhari. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.