Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 944, jossa oli kasvua 12 henkilöä eli 1,3 prosenttia verrattuna tilikauden 2014 loppuun (12/2014: 932 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella oli 932, jossa oli vähennystä 3 henkilöä eli -0,3 prosenttia verrattuna tilikauden 2014 keskiarvoon (2014: 935).

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

  2015 2014 2013
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 932 935 939
Tilikauden palkat ja palkkiot, € 000 58 280 52 984 52 525
       

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain tilikauden 2015 lopussa:

   
Kotimaa 76 %
Qt-liiketoiminta 20 %
Hallinto ja johto 4 %
   

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 145 (12/2014: 146) henkilöä.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12. maaliskuuta 2015 hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari sekä uutena jäsenenä Kai Öistämö. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.

Konsernin uudeksi tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa 12. maaliskuuta 2015 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.