Katsauskauden muut olennaiset tapahtumat

Katsauskauden muut olennaiset tapahtumat

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12. maaliskuuta 2015. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2014 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7), valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle sekä valittiin yhtiölle uusi tilintarkastaja.

Tilikauden 2014 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,05 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 16.3.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 23.3.2015.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2014 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2016 saakka.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2014 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2016 saakka.

Digia selvittää mahdollisuuksia jakauttaa yhtiö kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi

Digia Oyj tiedotti 28.8.2015, että yhtiön hallitus on päättänyt selvittää mahdollisuuksia Digian kotimaan liiketoimintojen ja Qt-liiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi erilliseksi Helsingin pörssissä listatuksi yhtiöksi, joiden omistuspohja olisi keskenään identtinen.

Järjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa molempien liiketoimintojen keskittyminen omien liiketoimintamahdollisuuksiensa tehokkaaseen hyödyntämiseen strategiansa mukaisesti ja lisäarvon luomiseen yhtiöiden osakkeenomistajille.

Digia Oyj:n hallitus hyväksyi 16.12.2015 osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan Digia jakautuu siten, että kaikki Digian Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi on suunniteltu tulevan Qt Group Oyj. Digian Kotimaa-liiketoiminta jää Digialle.

Jakautuminen ja jakautumissuunnitelma esitellään hyväksyttäväksi Digian varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.3.2016.

Jakautuminen tulee voimaan, kun varsinainen yhtiökokous hyväksyy jakautumisen ja jakautumissuunnitelman, ja kun sen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.2016. Jakautumisen tullessa voimaan Digian toimitusjohtajan Juha Vareliuksen on sovittu siirtyvän Qt Group Oyj:n toimitusjohtajaksi. Digia Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu DI, KTK Timo Levoranta (s. 1965).