Osakeperusteiset maksut

Osakeperusteiset maksut

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Digia Oyj:n hallitus päätti 12.3.2015 uusien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Tehdyn päätöksen mukaan yhtiön kotimaan liiketoiminnalle on oma järjestelmänsä ja Qt-liiketoiminnalle omansa. Nyt päätetyillä järjestelmillä korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2016 ulottuva osakepalkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmät on kuvattu tarkemmin jäljempänä liitetiedossa 19, osakeperusteiset maksut.

Kaikki osakepalkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Maksettuihin osakepalkkioihin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkioita ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksun eräpäivää.

Digian aikaisempi osakepohjainen kannustinjärjestelmä käsitti kalenterivuodet 2014–2016. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin. Kyseisestä järjestelmästä myönnettiin palkkioita vuonna 2015.

Osakasluettelon 31.12.2015 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:

   
Pertti Kyttälä

0

Robert Ingman 20 000 (1
Kai Öistämö 9 787
Tommi Uhari 0
Juha Varelius 204 258
Päivi Hokkanen 8 170
Seppo Ruotsalainen 0
Leena Saarinen

1 600

(1 Määrä ei sisällä Ingman Group Oy Ab:n omistamia osakkeita. 
 

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 1,1 %.