Rahoitus ja investoinnit

Rahoitus ja investoinnit

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 84,3 (12/2014: 80,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 53,7 (12/2014: 51,5) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 16,6 (12/2014: 30,3) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 6,7 (12/2014: 5,1) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 13,5 (12/2014: 16,2) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 12,0 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta ja 1,5 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 6,7 (1,8) miljoonaa euroa positiivinen. Investointien rahavirta tilikaudella oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa negatiivinen. Rahoituksen rahavirta tilikaudella oli 3,8 (2,2) miljoonaa euroa negatiivinen.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen tilikaudella olivat yhteensä 1,5 (1,1) miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tilikaudella oli 15,6 (9,0) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,5 (7,8) prosenttia.

Arvonalentumistestaus tehdään kerran vuodessa liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

Arvonalentumistestaus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 14 Aineettomat hyödykkeet.