Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät

Digia panostaa vuonna 2016 vahvasti kasvun edellytysten luomiseen molemmissa liiketoimintasegmenteissään. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti strategiaansa tukevia yritysostokohteita vauhdittamaan kotimaan liiketoiminnan kasvua.

Digian näkemyksen mukaan digitalisaatioon, monikanavaisuuden lisääntymiseen ja liiketoimintamallien murrokseen liittyy merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, joihin vastaamiseksi yhtiö tulee panostamaan vahvasti henkilöstön kouluttamiseen ja rekrytointiin sekä tarjoomansa kehittämiseen. Kokonaisuutena Digia arvioi vuoden 2016 aikana palkkaavansa noin 150 uutta työntekijää, josta valtaosa kotimaan liiketoimintaan.

Digia arvioi kysynnän pysyvän yleisesti kohtuullisena kotimaan liiketoiminnassa ja kotimaan liikevaihdon kasvun jatkuvan myös vuonna 2016. Etenkin alkuvuoden näkymiä yhtiö pitää hyvinä. Kotimaan liiketoiminnan operatiivisen kannattavuuden yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

Qt-liiketoiminnan palveluiden kysyntä on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla ja yhtiö arvioi liiketoiminnan pitkän tähtäimen tulevaisuuden näkymät lupaaviksi. Yhtiö jatkaa avoimen lähdekoodin lisenssimuutoksen läpiviemistä tulevissa Qt-ohjelmistoversioissa. Lisenssimuutoksella yhtiö pyrkii edistämään lisenssimyyntiä kaupallisille toimijoille.

Qt-liiketoiminnan kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatioalueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa kertasuoritteisten lisenssimaksujen sijasta. Yhtiö arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta Qt-liiketoiminnan liikevaihtoon vielä vuonna 2016.

Digia arvioi Qt-liiketoiminnan liikevaihdon jatkavan vuonna 2016 kasvuaan vähintään ohjelmistokehitystyökalumarkkinoiden yleistä kasvuvauhtia vastaavasti, mutta kasvun hidastuvan edellisvuoden erittäin vahvoista kasvuluvuista. Vuonna 2016 Digialle ei enää kerry liikevaihtoa Qt-liiketoiminnan oston yhteydessä vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovitusta poikkeuksellisesta lisenssikaupasta, josta vielä vuodelle 2015 jaksottui liikevaihtoa yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa jatkossakin olla merkittävää vaikutusta Qt:n liikevaihdon kehittymiseen, mutta yhtiö arvioi vaikutusten jäävän vuonna 2016 edellisvuotta pienemmiksi. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa.

Digian suunnitellusta jakaantumisesta seuraavaan Qt:n itsenäistymiseen Digiasta erilliseksi omaksi pörssiyhtiökseen liittyy merkittäviä sekä kertaluonteisia että jatkuvia kustannuksia, jotka tulevat, jakaantumisen toteutuessa, jatkossa rasittamaan Qt:n liiketoiminnan kannattavuutta. Yhtiö arvioi, että jakaantumisen seurauksena Qt:n liikevoitto tulee vuonna 2016 olemaan selvästi tappiollinen ja alkavan sen jälkeen hiljalleen parantua liikevaihdon kehityksen myötä. Myynnin kehittämiseen ja sitä kautta kasvun edellytysten luomiseen tähtäävät panostukset vaikuttavat kannattavuuden kehitykseen kuitenkin myös jatkossa.