Tiedon hyödyntäminen

Tiedon hyödyntämisestä tukea päätöksentekoon

Digitalisoituminen vaikuttaa kaikkiin yrityksiin toimialasta riippumatta. Se tuo mukanaan muutoksia liiketoimintamalleihin, tuottavuuteen, johtamisen käytäntöihin sekä kilpailuun uusista markkinoista ja asiakkuuksista. Digitalisoitumisen myötä kasvavat tietovirrat ja kehittyvä ja halpeneva teknologia mahdollistavat uuden tavan edistää liiketoimintaa ja kilpailukykyä tiedon jalostamisen ja analysoinnin avulla.

Nopeat ja jatkuvat muutokset asiakkaiden liiketoimintaympäristössä luovat vahvan kysynnän Digian Tiedon hyödyntämisen tarjooma-alueelle. Kasvava alue pitää sisällään integraation ja analytiikan ratkaisut ja palvelut, joita tukevat konsultointipalvelut. Tiedon hyödyntäminen on keskeinen osa Digian kokonaistarjoomaa ja -konsepteja.

Vahvuutena laaja integraatio-osaaminen

Kumppaniksi tiedon hyödyntämiseen yritykset haluavat luotettavan toimijan, jonka kanssa yhteistyössä erilaisia analytiikan ja integraation ratkaisuja hyödyntäen voidaan tuottaa mitattavaa arvoa yritykselle.

Digian integraatio- ja analytiikkaratkaisut mahdollistavat asiakkaille kyvyn tunnistaa kasvavasta tietomäärästä syy- ja seuraussuhteita, analysoida tietoa laaja-alaisesti sekä ennustaa nopeasyklisen liiketoimintaympäristön muutoksia. Kehittyneet ratkaisumme mahdollistavat asiakkaillemme toiminnan tehostamisen lisäksi uudenlaisten palveluiden ja ansaintalogiikoiden rakentamisen.

Tiedon hyödyntämisen tarjooma-alueen vahvuuksiamme ovat vankka asiakasymmärrys, vahva integraatio- ja analytiikkaosaaminen, tuotteistettu tarjooma sekä palvelukeskuskonseptit. Muuttuvia asiakastarpeita palvellaan skaalautuvilla, muutoskykyisillä ja ketterillä kehitys- ja toimitusmalleilla.

Kasvupotentiaalia tulevaisuudessa

Vuosi 2015 jatkui Digian Tiedon hyödyntämisen tarjooma-alueella vahvan kasvun merkeissä.

Vuonna 2015 tarjooma-alueella panostettiin toimituskykyyn ja palvelukeskuskonseptien kehittämiseen. Alueelle palkattiin ja koulutettiin merkittävä määrä uutta osaamista. Tarjoomaa ja palveluita kehitettiin ja laajennettiin edelleen tukemaan muuttuvia asiakastarpeita. Kehittämistä ohjanneet keskeiset muutostrendit olivat tiedon visualisointi, päätelaiteriippumattomuus, Big Data, pilvipalvelut, teollinen internet sekä ennakoiva analytiikka.

Nykyasiakkuuksien laajentamisen ohella kasvua haetaan vuonna 2016 tarjoamalla ratkaisuja ja palveluita yhä kattavampaan toimituskonseptiin perustuen. Tarjooman ja toimitusmallien aktiivista kehittämistä jatketaan tunnistettujen palveluliiketoiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien mukaisesti. Tiedon laatuun ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut ja palvelut ovat mukana tarjoomakehittämisessä kasvavalla painoarvolla.

Integraatio- ja analytiikkaratkaisujen kysynnän kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna 2016 yleistä IT-palvelumarkkinaa nopeampana.