Toiminnan ohjaaminen

Toiminnan ohjaamisella tehokkuutta ja kilpailukykyä koko arvoketjuun

Asiakkaamme haluavat tarjota yhä parempaa asiakaskokemusta edistäviä tuotteita ja palveluita omille asiakkailleen sekä parantaa toimintansa ennustettavuutta, suoritustasoa ja kustannustehokkuutta. Kilpailukyvyn parantamiseen ei aina riitä olemassa olevien prosessien tehostaminen. On luotava myös valmiuksia uusille toimintamalleille esimerkiksi operatiivisessa toiminnan-, tuotannon-, logistiikan- ja henkilöstönohjauksessa.

Digian Toiminnan ohjaamisen tarjooma-alue sisältää ratkaisut toiminnan-, tuotannon- ja henkilötyönohjaukseen, sijoitus- ja varainhallintaan sekä järjestötoimintaan. Tarjooma rakentuu omista ohjelmistotuotteista, kolmannen osapuolen tuotteisiin perustuvista ratkaisuista sekä kattavista toimitus- ja elinkaaripalveluista.

Parempaa tehokkuutta ja ennustettavuutta

Digian toiminnanohjauksen ratkaisuilla varmistetaan luotettava toiminta sekä luodaan saumaton asiakaskokemus. Tavoitteena on asiakkaan toiminnan ja tehokkuuden jatkuva kehittäminen sekä ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Uusia, asiakaslähtöisiä toimintamalleja kehitetään monikanavaisesti.

Toiminnan ohjaaminen on suurin Digian päätarjooma-alueista edustaen merkittävää osaa yhtiön liikevaihdosta. Se on myös keskeinen kasvualue Digian kotimaan liiketoimintastrategiassa.

Asiakasymmärryksen lisäksi Digian vahvuuksia ovat vahvat omat ja kolmannen osapuolen tuotteet, kokonaisratkaisut sekä kattavat palvelut ja palvelukonseptit.

Palveluliiketoiminnasta uusia kasvumahdollisuuksia

Vuonna 2015 Toiminnan ohjaamisen tarjooma-alueella jatkettiin vahvaa panostamista omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, mikä avasi uusia asiakkuuksia vuoden aikana ja luo kasvupotentiaalia myös tulevaisuuteen. Esimerkiksi integroitujen verkkokauppojen, analytiikan ja mobiilikäytön ratkaisujen kysyntä on vahvassa kasvussa.

Toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli vuonna 2015 kohtuullisella tasolla, joskin yleisestä taloustilanteesta johtuva varovaisuus näkyi myyntisyklien pitenemisenä. Kysynnässä oli toimialakohtaisia eroja. Erityisen hyvä kysyntä oli finanssialueen liiketoiminnan tuoteratkaisuilla. Kokonaisuutena Digian Toiminnan ohjaamisen liiketoiminta kasvoi yleistä markkinakasvua nopeammin.

Vuonna 2016 tarjooma-alueella panostetaan ansaintalogiikan muutokseen: kehitämme uutta palveluliiketoimintaa sekä tuotteistamme tarjoomaa entistä kattavammiksi ja valmiimmiksi toimialakohtaisiksi kokonaisuuksiksi. Toiminnan ohjaamisen liiketoiminnan uskotaan jatkavan yleistä markkinakasvua nopeampaa kasvua myös vuonna 2016.