12. Oma pääoma

Emoyhtiön liitetiedot

12. Oma pääoma

€ 000

2015

2014

Osakepääoma 1.1.

2 088 2 088

Osakepääoma 31.12.

2 088 2 088
     

Ylikurssirahasto 1.1.

7 899 7 899

Ylikurssirahasto 31.12.

7 899 7 899
     

Sidottu oma pääoma yhteensä

9 987 9 987
     

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

31 370 33 448

Pääoman palautus

- -2 078

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

31 370 31 370
     

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.

1 406 -554
     

Osingonjako

-1 039 -

Omat osakkeet

-388 183

Osakeperusteiset maksut

92 185

Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.

72 -552
     

Tilikauden tulos

2 772 1 774
     

Vapaa oma pääoma yhteensä 

34 215 32 593
     

Oma pääoma yhteensä

44 202 42 580
     

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12. 

€ 000

2015 2014

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

31 370 31 370

Voitto edellisiltä tilikausilta

72 -552

Tilikauden voitto

2 772 1 774

Yhteensä

34 215 32 593