8. Aineettomat hyödykkeet

Emoyhtiön liitetiedot

8. Aineettomat hyödykkeet€ 000

Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot

Yhteensä

 2015

Yhteensä
2014
Hankintameno 1.1. 5 223 655 5 878 5 627
Lisäykset 10 51 61 607
Vähennykset - - - -356 
Hankintameno 31.12. 5 233 706 5 939 5 878
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -4 676 -655 -5 331 -4 929
Poistot -233 -5 -238 -402

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-4 909 -660 -5 569 -5 331
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 547 - 547 697 
Kirjanpitoarvo 31.12. 325 45 371 547