9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Emoyhtiön liitetiedot

9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

€ 000

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja

rakennelmat

Koneet ja

kalusto

Yhteensä

2015

Yhteensä

2014

Hankintameno 1.1. 17 162 1 908 2 087 2 027
Lisäykset - - 110 110 60
Hankintameno 31.12. 17 162 2 018 2 197 2 087
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -92 -1 856 -1 948 -1 927
Poistot - -7 -32 -38 -21
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -99 -1 888 -1 986 -1 948
           
Kirjanpitoarvo 1.1. 17 71 51 140 100
Kirjanpitoarvo 31.12. 17 64 130 211 140