Emoyhtiön rahavirtalaskelma

Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

€ 000 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
     
Liiketoiminnan rahavirta:    
Tilikauden voitto ennen veroja 3 388 2 195
Oikaisut tilikauden tulokseen -2 317 -1 746
Käyttöpääoman muutos 1 527 -416
Maksetut korot -300 -420
Saadut korot 38 0
Maksetut verot -201 -192
Liiketoiminnan rahavirta 2 026 -578
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -134 -314
Tytäryhtiöhankinnat -868 -
Investointien rahavirta -1 002 -314
     
Rahoituksen rahavirta:    
Maksullinen osakeanti - -
Omien osakkeiden hankinta -386 -183
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -3 000 -4 797
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 3 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 1 297
Konsernirahoituserät (¹ 4 813 3 591
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 039 -2 077
Rahoituksen rahavirta 388 830
 
   
Rahavarojen muutos 1 413 -61
     
Rahavarat tilikauden alussa 1 659 1 720
Rahavarojen muutos 1 413 -61
Rahavarat tilikauden lopussa 3 072 1 659
(¹ Konsernirahoituserät käsittävät emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset.