Emoyhtiön tase

Emoyhtiön tase (FAS)

Liitetieto

31.12.2015

31.12.2014

VASTAAVAA

 

   

 

 

   

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

   

 

 

   

Aineettomat hyödykkeet

   

Aineettomat oikeudet

 

324 554,36 546 965,27

Muut pitkävaikutteiset menot

  45 985,99 -

 

 

370 540,35 546 965,27

Aineelliset hyödykkeet

9

   

Maa- ja vesialueet

 

16 818,79 16 818,79

Rakennukset ja rakennelmat

 

64 286,23 70 579,69

Koneet ja kalusto

 

129 674,13 51 476,46

Kulumaton käyttöomaisuus

  1 210,95 1 210,95

 

 

211 990,10 140 385,89

Sijoitukset

10

   

Osuudet saman konsernin yrityksissä

 

113 577 840,00 113 615 633,85

Muut osakkeet ja osuudet

 

606 292,32 606 292,32

 

 

114 184 132,32 114 221 926,17
       

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

114 766 662,77 114 909 277,33

 

   

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

   
 

 

   

Lyhytaikaiset saamiset

11

   

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

1 053 198,66 1 753 876,23

Muut saamiset

 

96 751,53 183 965,33

Siirtosaamiset

 

170 080,92 260 057,43

 

 

1 320 031,11 2 197 898,99

 

 

   

Rahat ja pankkisaamiset

 

3 071 583,22 1 658 539,95

 

 

   

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

4 391 614,33 3 856 438,94

 

 

   

Vastaavaa yhteensä

 

119 158 277,10 118 765 716,27
       

Liitetieto

31.12.2015

31.12.2014

       

VASTATTAVAA

 

   

 

     

OMA PÄÄOMA

 

   

 

 

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

12

   

Osakepääoma

 

2 087 564,50 2 087 564,50

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80 7 899 485,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

31 370 258,22 31 370 258,22

Edellisten tilikausien tulos

 

72 104,05 -552 222,85

Tilikauden tulos

 

2 772 415,03 1 774 482,64

Oma pääoma yhteensä 

 

44 201 827,60 42 579 568,31
       

VIERAS PÄÄOMA

 

   

 

 

   

Pitkäaikainen vieras pääoma

 
   

Lainat rahoituslaitoksilta

    13

7 500 000,00 9 000 000,00

 

 

7 500 000,00 9 000 000,00

 

 

   

Lyhytaikainen vieras pääoma

 
   

Ostovelat

       14

237 374,15 159 513,14

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

4 500 000,00 6 000 000,00

Velat saman konsernin yrityksille

 

60 543 397,78 60 299 652,48

Muut velat

 

512 933,55 85 938,37

Siirtovelat

 

1 257 439,79 641 043,97

Tilikauden tulokseen perustuvat verot

  405 304,23

-

 

 

67 456 449,50 67 186 147,96

 

 

   

Vieras pääoma yhteensä

 

74 956 449,50 76 186 147,96

 

 

   

Vastattavaa yhteensä

 

119 158 277,10 118 765 716,27