10. Rahoitustuotot ja -kulut

Konsernin liitetiedot

10. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000

2015

2014

Korkotuotot rahavaroista

2 6

Korkotuotot myyntisaamisista

2 5

Osinkotuotot muista sijoituksista

10 10

Valuuttakurssivoitot

672 423

Muut rahoitustuotot

38 3

Yhteensä

724 448
     

Rahoituskulut

€ 000

2015

2014

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

337 389

Korkokulut ostoveloista

3 4

Lainojen hoitokulut

120 147

Valuuttakurssitappiot

848 451

Muut rahoituskulut

125 132
Yhteensä 1 433 1 123