13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Konsernin liitetiedot

13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
€ 000

Maa- ja

vesialueet


Rakennukset

ja

rakennelmat


Koneet ja

kalusto

Muut

aineelliset

hyödykkeet

 Yhteensä 2015


Yhteensä 2014

Hankintameno 1.1.

17 162 19 113 84 19 376 18 585

Lisäykset

- - 1 368

-

1 368 792

Vähennykset

- - -25 - -25 -1

Hankintameno 31.12.

17 162 20 456 84 20 719 19 376

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-

-92 -17 503 -83 -17 677 -16 599

Poistot

- -7 -1 176 - -1 183 -1 078

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

- -99 -18 679 -83 -18 860

-17 677

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

17 71 1 610 1 1 699 1 986

Kirjanpitoarvo 31.12.

17 64 1 777 1 1 859 1 699
             

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:

€ 000

 Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet ja
kalusto

Muut

aineelliset

hyödykkeet

Yhteensä 2015
Yhteensä 2014

Hankintameno ja lisäykset

 -

- 11 170 - 11 170 10 094

Kertyneet poistot

- - -9 657 - -9 657 -8 827

Kirjanpitoarvo 31.12.

- - 1 514 - 1 514 1 267