14. Aineettomat hyödykkeet

Konsernin liitetiedot

14. Aineettomat hyödykkeet

€ 000

Liikearvo


Kehittämis-
menot

Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
2015
Yhteensä
2014

Hankintameno 1.1.

95 944 2 487 34 070 132 501  132 107

Lisäykset

- - 140 140 752

Vähennykset

- - -33 -33 -358

Hankintameno 31.12.

95 944 2 487 34 177 132 608 132 501

 

         

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-51 394 -2 487 -26 311 -80 192 -78 780

Poistot

- - -1 380 -1 380 -1 412

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-51 394 -2 487 -27 691 -81 572 -80 192

 

         

Kirjanpitoarvo 1.1.

44 550 0 7 759 52 309 53 327

Kirjanpitoarvo 31.12.

44 550 0 6 486 51 036 52 309
           

Arvonalentumistestaus

Arvonalentumistestaus tehdään liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavissa taulukoissa:

€ 000 Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet
 Poistot
katsauskauden
aikana
 Liikearvo  Muut erät

 Testattava

arvo

yhteensä

Digia – kotimaan liiketoiminta 334 490 37 987 5 800 44 121
 
€ 000  Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet

 Poistot

katsauskauden
aikana

 Liikearvo Muut erät

 Testattava

arvo
yhteensä

Digia – Qt-liiketoiminta 5 647 564 6 562 1 959 14 168
 
€ 000  Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet

 Poistot

katsauskauden
aikana

Liikearvo   Muut erät

 Testattava

arvo
yhteensä

Digia-konserni yhteensä 5 981 1 053 44 550 7 759 58 289
 

Digian kotimaan toimintojen nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2016 budjetin mukaan. Viiden vuoden ennustejakson aikana liikevaihdon vuosittainen kasvu 3,0 prosenttia ja sen jälkeen 2,5 prosenttia, liikevoitto 8,0 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,5 prosenttia.

Qt-liiketoiminnan nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2016 budjetin mukaan. Viiden vuoden ennustejakson aikana liikevaihdon vuosittainen kasvu 10,0 prosenttia ja sen jälkeen 5,5 prosenttia, liikevoitto 3,0 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,5 prosenttia.

Molempien testattavien yksiköiden ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan kotimaan liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 2,8 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 2,5 prosentin kannattavuutta.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan Qt-liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 5,0 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 5,5 prosentin kasvua ja 0,0 prosentin kannattavuutta.