19. Osakeperusteiset maksut

Konsernin liitetiedot

19. Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Digia Oyj:n osakkeita ansaintajaksolta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää järjestelmien ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle.

Digia Oyj:n hallitus päätti 12.3.2015 uusien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Tehdyn päätöksen mukaan yhtiön kotimaan liiketoiminnalle on oma järjestelmänsä ja Qt-liiketoiminnalle omansa. Nyt päätetyillä järjestelmillä korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2016 ulottuva osakepalkkiojärjestelmä.

Kotimaan järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015–2017. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin. Kultakin ansaintajaksolta yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla kotimaan liiketoiminnan avainhenkilöillä on oikeus yhteensä enintään 115 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmästä on myönnetty tilikaudella osakepalkkioina yhteensä enintään 112 499 kappaletta.

Qt-järjestelmässä on yksi vuoden 2018 maaliskuuhun ulottuva ansaintajakso. Järjestelmän mukainen palkkio on sidottu Digia Oyj:n osakkeen arvonkehitykseen sanotun ansaintajakson loppuun mennessä. Mikäli osakkeen arvo saavuttaa täysimääräisesti järjestelmässä asetetut tavoitteet, yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla Qt-liiketoiminnan avainhenkilöillä on ansaintajakson lopussa oikeus yhteensä enintään 985 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoiseen palkkioon. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksetaan määrä, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvat verot ja muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset maksut ja loppuosa palkkiosta maksetaan saajalle osakkeina. Qt-ohjelma sisältää lisäksi poikkeusehdon, jonka mukaan Digian ja Qt:n mahdollisen jakautumisen yhteydessä ohjelma päättyy jakaantumisen tullessa voimaan. Tällöin järjestelmässä mukana oleville henkilöille myönnetään palkkio jakaantumishetken osakekurssin perusteella. Järjestelmästä on myönnetty tilikaudella osakepalkkioina yhteensä enintään 195 000 kappaletta.

Digian aikaisempi osakepohjainen kannustinjärjestelmä käsitti kalenterivuodet 2014–2016. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin. Kyseisestä järjestelmästä toteutettiin osakepalkkioina yhteensä 87 749 kappaletta vuonna 2015.


Uusien järjestelmien perustiedot on listattu alla olevaan taulukkoon.

Kotimaan järjestelmä

 

Toimitusjohtajan
osakepalkkiojärjestelmä

2015–2017

Avainhenkilöiden
osakepalkkiojärjestelmä

2015–2017

 

 

 

Myöntämispäivä

12.3.2015 12.3.2015

Instrumentti

Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa

Kohderyhmä

Toimitusjohtaja Avainhenkilöt

Osakepalkkioita enintään kpl *

50 000 65 000

Ansaintajakso alkaa, pvm

1.1.2015 1.1.2015

Ansaintajakso päättyy, pvm

31.12.2015 / 31.12.2016 /

31.12.2017

31.12.2015 / 31.12.2016 /

31.12.2017

Oikeuden syntymäehdot

Osakekohtainen tulos ja

liikevaihto

Osakekohtainen tulos ja

liikevaihto

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta

2,8 2,8

Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta

2,0 2,0

Henkilöitä (31.12.2015)

1 8
 * Osakkeina maksettavan palkkion yhteydessä maksetaan rahaa palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.  
     

Qt-järjestelmä

 

Qt:n avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä

2015–2018

 

 

Myöntämispäivä

12.3.2015

Instrumentti

Osakkeita ja rahaa

Kohderyhmä

Toimitusjohtaja

Osakepalkkioita enintään kpl *

985 000

Ansaintajakso alkaa, pvm

12.3.2015

Ansaintajakso päättyy, pvm

12.3.2018

Oikeuden syntymäehdot

Digia Oyj:n osakkeen arvon kehitys

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta

3,0

Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta

2,3

Henkilöitä (31.12.2015)

2
* Osakkeina maksettavan palkkion yhteydessä maksetaan rahaa palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.
 

Osakepalkkiojärjestelmien tapahtumat tilikaudella 2015 esitetään alla olevassa taulukossa. Koska myös osakepalkkion mahdollinen käteisosuus kirjataan osakeperusteiseksi kuluksi, on määrät alla esitetty bruttomääräisinä eli osakepalkkiolukumäärät sisältävät mahdollista rahaosuutta vastaavan määrän osakkeita.Tilikauden 2015 tapahtumat

Ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmä

2014–2016

Kotimaan

järjestelmä

2015–2017

Qt-järjestelmä

2015–2018

Bruttomäärät 1.1.2015**

 

 

 

Kauden alussa ulkona olleet

600 000 - -

 

     

Tilikauden muutokset

     

Kaudella myönnetyt

-

112 499 195 000

Kaudella menetetyt

512 251 - -

Kaudella toteutetut

87 749 - -

 

     

Bruttomäärät 31.12.2015 **

     

Kauden lopussa ulkona olevat

0 112 499 195 000

Kauden lopussa toteutettavissa olevat

0 112 499 195 000
** Määrät sisältävät osakepalkkiojärjestelmän puitteissa myönnetyn rahaosuuden (osakkeina).
 

Käyvän arvon määrittäminen

Osakeperusteisen maksun käypä arvo määritellään päivänä, jolloin järjestelmästä on sovittu yhtiön ja kohderyhmän kesken. Kun osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, jakautuu palkkion käyvän arvon määrittäminen IFRS 2 -standardin mukaisesti kahteen osaan: osakkeina selvitettävään ja käteisenä selvitettävään osuuteen. Osakkeina selvitettävä osuus kirjataan omaan pääomaan ja käteisenä selvitettävä maksu vieraaseen pääomaan. Käteisenä selvitettävän maksuosuuden käypää arvoa arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä ansaintajakson päättymiseen asti, ja velan käypä arvo muuttuu täten Digian osakkeen hinnan mukaisesti.


Osakepalkkiojärjestelmien kuluvaikutus vuoden 2015 tulokseen

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan,
€ 000
Ylimmän johdon

osakepalkkiojärjestelmä

2014–2016

Kotimaan

järjestelmä

2015–2017

Qt-järjestelmä

2015–2017

 Yhteensä

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut

92 451 299 842

Osakeperusteiset maksut, oma pääoma

31.12.2015

14 167 113 294

Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka

31.12.2015

78 284 187 548
         

Vuoden 2014 vertailutiedot

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan,
€ 000
Ylimmän johdon

osakepalkkiojärjestelmä

2014–2016

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut

310
Osakeperusteiset maksut, oma pääoma 31.12.2014 185
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2014 125