21. Rahoitusvelat

Konsernin liitetiedot

21. Rahoitusvelat


€ 000

2015

Käyvät arvot

2014

Käyvät arvot

2015

Tasearvot

2014
Tasearvot

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

       

Pankkilaina

7 500 9 000 7 500 9 000

Rahoitusleasingvelat

696 646 696 646

Yhteensä

8 196 9 646
8 196 9 646

 

       

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

       

Pankkilaina

4 500 6 000 4 500 6 000

Rahoitusleasingvelat

817 599 817 599

Yhteensä

5 317 6 599
5 317 6 599

Yhteensä

13 513 16 245
13 513 16 245
         

Yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät kovenanttiehdot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin, omavaraisuusaste sekä nettovelkaantumisaste. Tilikaudella 2015 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot. Kovenanttien maksimi- ja minimiarvot sekä yhtiön toteumat 31.12.2015 on esitetty alla:

          Kovenanttiarvo Toteuma
Nettovelat / EBITDA, enintään  2,5 0,7
Omavaraisuusaste, vähintään 35 % 54 %
Nettovelkaantumisaste, enintään 60 % 17 %
     

Yhtiö on tilikauden aikana lyhentänyt lainakantaansa yhteensä 3,0 miljoonalla eurolla niin, että lainakanta oli tilikauden päättyessä yhteensä 12,0 miljoonaa euroa. Lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ne ovat sidottu Euriborkorkoon lisättynä marginaalilla. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti oli tilikaudella 2015 2,1 % (2,1 % tilikaudella 2014). Lainojen vakuudeksi on pantattu Digia Finland Oy:n ja The Qt Company Oy:n osakkeet. Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 31.12.2015 yhteensä 111,5 miljoonaa euroa.

Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2015 oli 2,74 % (2,98 % tilikaudella 2014).


Korolliset velat erääntyvät seuraavasti:

Vuosi, € 000

2015

2014

2014

- 6 599

2016

5 317 1 822

2017

7 979 7 786

2018

213 35

2019

4 2

Yhteensä

13 513 16 245
     

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia tilikaudella 2015 ja vertailukaudella 2014. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut:

€ 000
31.12.2015

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta
 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

12 000 12 159 4 649 7 510 0

Rahoitusleasingvelat

1 513 1 513 817 479 217

Ostovelat ja muut velat

3 324 3 324 3 324 0 0

Yhteensä

16 837
16 996
8 790
7 989
217
           

€ 000
31.12.2014

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta
 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

15 000 15 547 6 312 1 718 7 516

Rahoitusleasingvelat

1 245 1 245 599 322 323

Ostovelat ja muut velat

2 886 2 886 2 886 0 0

Yhteensä

19 131 19 677 9 797 2 040
7 840