Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

€ 000

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

 

   

Liiketoiminnan rahavirta:

   

Tilikauden voitto

5 228 2 850

Oikaisut tilikauden tulokseen

3 254 1 054

Käyttöpääoman muutos

-1 200 -1 537

Maksetut korot

-375 -420

Saadut korot

5 0

Maksetut verot

-223 -123

Liiketoiminnan rahavirta

6 679 1 824
     

Investointien rahavirta:

   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 420

-1 185

Investointien rahavirta

-1 420 -1 185
     

Rahoituksen rahavirta:

   

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

-3 000 -

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

- -4 698

Lyhytaikaisten lainojen nostot

- 3 000

Pitkäaikaisten lainojen nostot

- 1 758

Rahoitusleasinvelkojen lyhennys

267 -137

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-1 039 -2 078

Rahoituksen rahavirta

-3 772 -2 155

 

   

Rahavarojen muutos

1 486 -1 515
     

Rahavarat tilikauden alussa

5 132 6 454

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

91

194

Rahavarojen muutos

1 486 -1 515

Rahavarat tilikauden lopussa

6 710 5 132