Konsernin tase

Konsernin tase (IFRS)

Liitetieto

31.12.2015

31.12.2014

 

 

   

VARAT

 

   
       

Pitkäaikaiset varat

 

   

Liikearvo

14

44 549 716,77 44 549 716,77

Muut aineettomat hyödykkeet

14

6 485 718,65 7 759 278,89

Aineelliset hyödykkeet

13

1 859 081,61 1 698 615,71

Myytävissä olevat sijoitukset

25

626 983,95 626 983,95

Pitkäaikaiset saamiset

 

14 143,75 25 972,22

Pitkäaikaiset vuokravakuudet

 

15 517,00

0,00

Laskennalliset verosaamiset

15

293 254,10 201 206,78

 

 

53 844 415,83 54 861 774,32

 

 

   

Lyhytaikaiset varat

 

   

Myyntisaamiset ja muut saamiset

16

23 741 136,85 20 399 261,65

Rahavarat

17

6 709 753,90 5 132 030,52

 

 

30 450 890,75 25 531 292,17

 

 

   

Varat yhteensä

 

84 295 306,58 80 393 066,49
       
 
   
Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014
       

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

   

 

 

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

   

Osakepääoma

18

2 087 564,50 2 087 564,50

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80 7 899 485,80

Muu rahasto

 

5 203 821,24 5 203 821,24

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

31 370 258,22 31 370 258,22

Muuntoerot

 

492 089,27 400 997,62

Kertyneet voittovarat

 

-11 393 572,90 -13 093 830,18

Tilikauden voitto

 

5 227 559,96 2 850 413,02

 

 

40 887 206,09 36 718 710,22

 

 

   

Oma pääoma yhteensä

 

40 887 206,09 36 718 710,22
 
     

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Laskennalliset verovelat

15

253 912,21

288 531,77

Rahoitusvelat

21

8 195 899,94

9 646 418,85

Muut pitkäaikaiset velat

  874 631,80 1 113 486,86

 

 

9 324 443,95 11 048 437,48
       

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Ostovelat ja muut velat

  14 806 437,84 15 054 723,04

Kauden verotettavaan tulokseen
perustuvat verovelat

 

1 005 440,71

15 740,45

Varaukset

 20

168 500,00

230 798,00

Siirtovelat

 

12 786 467,72 10 725 659,22

Rahoitusvelat

21

5 316 810,27 6 598 998,08

 

 

34 083 656,54

32 625 918,79

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

43 408 100,49

43 674 356,27

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

84 295 306,58

80 393 066,49