Laskelma oman pääoman muutoksista

Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus

 


€ 000


Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

SVOP-

rahasto

Muut

rahastot

Muunto-

erot

Kertyneet

voitto-
varat

Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014
2 088 7 899 33 448 5 204 518 -13 096

36 061

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

- - - - - 2 850 2 850

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - 2 850 2 850

Pääoman palautus

- - -2 078 - - - -2 078

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

- - - - - 2 2

Laajan tuloslaskelman erät

- - - - -117 -

-117

 

-

-

-2 078

-

-117

2

-2 192

               
Oma pääoma 31.12.2014
2 088

7 899

31 370 5 204 401 -10 243 36 719 
               

€ 000

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

SVOP-

rahasto

Muut

rahastot

 Muunto-
erot
Kertyneet
voitto-
varat
 Oma

pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015
2 088
7 899 31 370
5 204
401 -10 243

36 719

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

- - - -

-

5 228 5 228

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - 5 228 5 228

Osingonjako

- - - - - -1 039 -1 039

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

- - - - - -111 -111

Laajan tuloslaskelman erät

- - - - 91 -

91

 

- - - - 91 -1 150

-1 059

               
Oma pääoma 31.12.2015
2 088 7 899 31 370 5 204 492 -6 166 40 887 
               

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000

2015
Emo

2014
Emo

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

31 370 31 370

Voitto edellisiltä tilikausilta

72 -552

Tilikauden voitto

2 772 1 774

Yhteensä

34 215 32 593